Stark balanshanteringsförmåga

Risk- och kapitalhantering

ALM Partners är en unik kombination av expertis inom finansbranschen och IT-kompetens. Finansinstitutens balansräkning, deras produkter och relaterade ränte- likviditet- och valutarisker har redan länge varit vardag för våra experter. Vidare förstår vi även kredit- och motpartsriskens inverkan på kapitalhantering, exempelvis genom uträkningen av förväntade kreditförluster. ALM Partners risk- och kapitalhanteringstjänster erbjuder individuellt anpassade lösningar för övergripande balansriskhantering och utveckling av affärsverksamheten.

Låt oss lyckas tillsammans

Våra experter på risk- och kapitalhantering

solution icon

Ränterisk

solution icon

Likviditets- och finansieringsrisk

solution icon

Kreditrisk och förväntad kreditförlust

solution icon

Kapitalhantering

solution icon

Stresstest

solution icon

Kontinuerliga tjänster

Risk- och kapitalhantering utförande

Moderna tjänster och gediget kunnande

ALM Partners risk- och kapitalhanteringstjänster erbjuder individuellt anpassade lösningar för övergripande balansriskhantering och utveckling av affärsverksamheten.

Uppfattar helhetsbilden

Övergripande och aktiv hantering av risker i balansräkningen.

Data Partner

Datakvaliteten är en livsviktig del av riskhantering.

Information som stödjer beslutsfattande

Förbättrande av prognostisering och tillförlitlighet leder till optimala verkasamhetsbeslut och skyddsåtgärder.

Individuellt utformade lösningar

En individualiserad servicestruktur från informationslagring ända till analysering av slutrapporten och åtgärdsrekommendationer och allt däremellan.

Förbättra rapporteringen

Effektivering av intern och extern rapportering och kostnadsbesparingar gör det möjlighet att fokusera på den mervärdeproducerande kärnverksamheten.

Duktiga proffs

Minskandet av personalrisk – experter dedikerade till finanssektorn flexibelt till ert förfogande.

Risk- och kapitalhantering

Solida färdigheter

På 2000-talet har bland annat finansbranschens digitalisering och regleringens kraftiga ökning inverkat på finansinstitutionernas produktportfölj, vilket i sin tur har inverkat på verksamhetsrisker för aktörer inom finansmarknaden. Som följd av riskernas mångfald och samband samt den breda samhälleliga inverkan vid riskernas realisering har behovet av att förstå, mäta och följa upp dessa risker etablerat sig som centrala delområden av vardagen för finanssektorns aktörer.

Din uppgift är att fokusera på kärnverksamheten, vår är att möjliggöra det. ALM Partners är en unik kombination av expertis inom finansbranschen och IT-kompetens. Finansinstitutens balansräkning, deras produkter och relaterade ränte- likviditet- och valutarisker har redan länge varit vardag för våra experter. Vidare förstår vi även kredit- och motpartsriskens inverkan på kapitalhantering, exempelvis genom uträkningen av förväntade kreditförluster.

Risk- och kapitalhanteringtjänster

ALM Partners risk- och kapitalhanteringstjänster erbjuder individuellt anpassade lösningar för övergripande balansriskhantering och utveckling av affärsverksamheten. I vår expertis ingår:

  • Modellering och rapportering av ränterisken (uppfyllandes EBA:s IRRBB- villkor) inkluderandes skyddsåtgärder och estimering av åtgärdernas inverkan.
  • Kontroll av datatillgänglighet och -kvalitet för att identifiera risker och producera pålitlig rapportering (BCBS 239)
  • Likviditetshantering och finansieringsplanering ända från låne- och depositionsstockens modellering till likviditetsreservens optimering samt interna likviditetshanteringsstrategier och processer (ILAAP)
  • Hantering av kreditrisk och eget kapital enligt tolkning av sameuropeisk reglering (täckande t.ex. CRR/CRD—regelverkets standarder (SA) och interna modeller (IRB), kapitalhanteringsprocess)
  • Stresstest av ränterisk- och likviditetssituationen och kapitaltäckningsbedömning, medräknat EBA:s och nationella översiktsmyndigheters bankstresstest.
  • Uträkning av förväntade kreditförluster (ECL) i enlighet med bokföringsstandarder (IFRS9) samt lösningar för säkringsredovisning.

Våra kontinuerliga rapporteringstjänster kan förutom rapporter innefatta analyser och skriftliga åtgärdsrekommendationer, som är lätta att gå igenom exempelvis med ledningsgruppen. Vi hjälper till i såväl implementeringen av nya system som arrangerande av de relaterade informationslagringssystemen, , med datakvaliteteten och vid analys av information. Vidare producerar vi för våra kunder även till riskerna relaterade stresstest, kontroll av rapporters och rapporteringens kvalitet samt enligt behov adhoc-rapporter. Våra experter kan hjälpa dig med validering av nuvarande lösningar och modeller, och vi agerar gärna som diskussionspartner och medför marknadens bästa praxis som exempel i diskussionen.

Vi är högt uppskattade och kunniga partners av det internationella programvaruleverantören FIS inom systemimplementering. Vidare är vi även en ledande expert inom myndighetsrapportering inom vår marknad.

Samarbetet med ALM Partners-konsulter gav oss god inblick i hur vi kan förbättra modelleringen av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret samt styrningsprocesserna förknippade med modelleringen.

Oliver Lippman

Head of Treasury, Avanza

Låt oss lyckas tillsammans

Våra experter på risk- och kapitalhantering

Vill du höra mer? Våra experter svarar gärna på alla ytterligare frågor du kan ha om våra produkter och tjänster. Du kan skicka en kontaktförfrågan via formuläret eller kontakta våra experter direkt.

Headshot of Karl Sumelius

Karl Sumelius

Direktör

+358 50 548 4163