tjänster

Tillsammans når vi framgång

Våra tjänster fokuserar på att utveckla våra kunders affärsverksamheter genom såväl balans- och kapitalhantering, riskhantering, systemutveckling som genom rapportering. Hög kompetens, kostnadseffektivitet och förtroende utgör grunden i vår verksamhet.

Balans- och kapitalhantering

ALM-Partners balanshanteringstjänster erbjuder individuellt anpassade lösningar för utveckling av affärsverksamheten, ränterisksituationen och för optimering av räntenettot samt för övergripande balansriskhantering. Vi erbjuder riskhanteringskunskap, modellering samt tj

ALM-Partners balanshanteringstjänster erbjuder individuellt anpassade lösningar för utveckling av affärsverksamheten, ränterisksituationen och för optimering av räntenettot samt för övergripande balansriskhantering. Vi erbjuder riskhanteringskunskap, modellering samt tjänster till varierande aktörer inom finansmarknaden. Våra tjänster inkluderar ränteriskhantering, hantering av likviditets– och finansieringssituationen, kreditrisk samt hantering av soliditet och eget kapital. Dessutom utför vi kalkyler, enligt IFRS:9, av förväntade kreditförluster (ECL) och effektivitets test för skyddsredovisningNi finner mer information om våra tjänster här under. 

Hantering av ränterisk 

I hantering av ränterisk modelleras aktörens räntebärande affärsverksamhet, dess inbringande ränteintäkter och –kostnader, samt räntenetto och räntebärande posternas marknadsuppskattningFörändringar i avkastningen av balansens räntenetto och räntebärande affärsverksamhetens marknadsvärden betraktas i diverse ränteskenarier, samt affärsverksamhets– och kundbeteende omständigheterBaserat på rapporteringen och modelleringen värderas både den rådande positionen och den eftertraktade optimala relationen mellan risk och avkastningRänterisk positionen kan påverkas genom bland annat ränteskydd, förändring av placeringarnas komposition eller via aktörens individuella produkt förändringar.  

Vi uppfyller European Banking Authority (EBA):s mest omfattande villkor utsatta för banker angående hantering av ränterisk /IRRBBRapporteringens och modelleringens villkor beror på bankens storlek. Våra tjänster och modeller är skalbara enligt villkoren förknippade med bankens storleksklass, samt tillsammans igenkända och frambringande affärsverksamhets nyttor, beroende på modelleringsegenskaperna. Likaså är vi experter inom modellering och prissättning av handelsportföljens ränte- och andra risker och således kan vi hjälpa våra kunder att uppfylla FRTB-villkoren 

Vi på ALM Partners modellerar och analyserar utvecklingen samt ränterisken beträffande räntenettotVi hjälper finansinstitut att besvara alla frågor angående ränterisksom till exempel vad är sannolika räntenettot under de kommande kalenderåren i olika marknadsomständigheter, samt hur och med vilka metoder kan räntenettots och ränteriskpositionens förutsägbarhet ytterligare förbättras  

Likviditetshanteringstjänster 

Inom likviditets- och finansieringsstrukturer erbjuder vi modellering, rapportering och konsultering. Med hjälp av likviditetsmodelleringen och –rapporteringen kan vi följa in och utflöden balansen, samt hur kassaflödena beter sig under olika ränte- och konsumentbeteendescenarion. Modelleringen kan utföras både på den befintliga balansen men vi kan även inkludera framtida förväntningar angående in och utflöden i balansenTill exempel nya beviljade lån, inkluderande deras amorteringsprogram. 

Likviditetstjänster inför förutsägbarhet till kassaströmmarna och finansieringsstrukturerna. Samtidigt garanteras en planerad kassalikviditetsamt uppfyllelse av myndighetskrav angående likviditets- och finansieringsstrukturen. Vid optimering av likviditetsbufferten eftersträvas likviditetsreservernas justering till en önskvärd nivå. Döverskridande tillgångarna siktas på att utnyttjas i den avkastande affärsverksamheten. 

Till våra tjänster tillhör enskilda krediters och depositioners likviditetsmodellering och -beräkning. Vi utför även likviditets- och finansieringsstrategier, samt i samarbete med bankerna, interna likviditetshanteringsprocesser (ILAAP) inkluderande deras rapporterande. Vi utför även myndighetsrapportering (LCR, NSFR, ALMM) för bankers likviditetsområden.   

Modellering av kreditrisk

I samband med balans- och kapitalhanteringstjänster erbjuder vi även handledning i modellering av kreditrisk och erbjuder lösningar enligt kundens behovVi tillhandahåller också experttjänster och verktyg för kapitaltäckning och kapitalplanering (ICAAP), samt stresstestning för att stödja kapitaltäckningsbedömning. 

Lösningar för IFRS 9 – modellering 

Vi erbjuder våra kunder lösningar för IFRS 9 – modellering. Vi erbjuder hjälp vid införande av IFRS 9 och i uppfyllandet av kreditförlustreserveringarnas iakttagande i balanshanteringen. Till våra tjänster tillhör bland annat framtida kreditförlusters modellering (ECL).  Vi utför enda från ECL-modellering och kalkylering på månatlig nivå, till att konstant utveckla ECL-modellen enligt kundernas behov. 

I samband med lösningarna till IFRS 9  modellering erbjuder vi även säkringsredovisning. Vi utför modellering av säkringsredovisning, månatlig kalkylering, samt konstant utvecklar modellen för säkringsredovisningen.    

Read more about the service

Data, datamodellering och utnyttjande

ALM Partners erbjuder innovativt och aktuellt kunnande angående data-analysering och databaser. Till våra tjänster tillhör allt från modellerad datalagring, data visualisering och kvalitetssäkring, till flexibel affärsverksamhets- och riskrapportering. Därtill satsar vi i den ständigt utvecklande artificiella intelligensen (AI) och i maskininlärningen, för att underlätta våra kunders vardag.

Genom att kombinera våra tjänster kan vi skräddarsy personliga lösningar. Vi utnyttjar moderna verktyg och känner igen olika banksystem. Då kunderna byter system är vi en lättsam och pålitlig partner och våra konsulter fungerar antingen som arkitekter, utvecklare eller projektledare enligt kund

ALM Partners erbjuder innovativt och aktuellt kunnande angående data-analysering och databaser. Till våra tjänster tillhör allt från modellerad datalagring, data visualisering och kvalitetssäkring, till flexibel affärsverksamhets- och riskrapportering. Därtill satsar vi i den ständigt utvecklande artificiella intelligensen (AI) och i maskininlärningen, för att underlätta våra kunders vardag.

Genom att kombinera våra tjänster kan vi skräddarsy personliga lösningar. Vi utnyttjar moderna verktyg och känner igen olika banksystem. Då kunderna byter system är vi en lättsam och pålitlig partner och våra konsulter fungerar antingen som arkitekter, utvecklare eller projektledare enligt kundernas behov.

Modellerad datalagring

Mängden data ökar konstant, men användning av information som stöd för affärsverksamheten kan visa sig vara krävande. Det viktigaste är att kunna finna den väsentliga informationen för affärsverksamheten och enkelt bearbeta det till förståelig form. Vi har rikligt med erfarenhet om bankernas datalagring och dess utvecklande. Följaktligen, hjälper vi våra kunder att utnyttja informationen i affärsverksamhetens utveckling. Modellerad datalagring stöder affärsverksamheten och ledning genom information. Med hjälp av datalagring kan olika datasystems information samlas ihop i en databas, rengöras och raffineras som kunskapskälla till andra programvaran. Vi erbjuder lösningar, som innehåller datamodellering och implementering av system.

Kvalitetssäkring av data

Med kvalitetssäkring eftersträvas mätning och utveckling av datakvaliteten. Testning är ett ofta använt begrepp om kvalitetssäkring. Vi hjälper våra kunder under alla steg inom kvalitetssäkring: vi optimerar kundens testningsprocess och skapar fungerande lösningar i kvalitetssäkringens underhåll. Då kvalitetssäkring implementeras korrekt och med aktuella metoder, kan systemens utvecklingskostnader sänkas betydligt, systemen kan tas i bruk allt fortare, samt problem med datakvaliteten kan lösas genast då de uppstår.

Kvalitet och mätbarhet är grunderna för affärsverksamhetens beslut och företagets beslutsfattande måste grunda sig i strategiska affärsverksamhetens målsättningar. ALM Partners kvalitetssäkrings tjänster för data underlättar planering av beslut och utvecklande av affärsverksamhetens strategi. Till våra tjänster tillhör Difference Engine, skapad av oss, som stämmer data automatiskt och jämför det mellan olika system. Därtill erbjuder vi Robot Framework, som underlättar utvecklingsprojekt genom automatisk testning.

Affärsverksamhets- och riskrapportering

Analys underlättar förståendet av fenomen och att finna svar till frågor gällande affärsverksamheten. Förutsägbarhet är en väsentlig del av affärsverksamheten och framtida scenarier kan uppfattas genom att utnyttja statistiska tillvägagångssätt. För att till exempel minimera eller optimera kredit- och likviditetsrisk är det viktigt att igenkänna de huvudsakliga påverkande faktorerna för riskhantering. Analys och rapportering styr mot bättre beslutsfattning och hjälper till att igenkänna risker, samt nya möjligheter inom affärsverksamheten. Vi hjälper våra kunder i att visualisera och analysera data, samt överföra de analyserade resultaten till en del av affärsverksamheten. Följaktligen kan effektivare inriktning av resurser och försäljningsprocesser planeras, samt allt bättre kundbetjäning erbjudas.

Maskininlärning och förutspående analys

Vi satsar ständigt på inlärning och implementering av framtidens teknologi. Vid behov utnyttjar vi maskininlärningsalgoritmer i våra analyslösningar, med vilka vi kan förbättra datans tolkningsbarhet och skapa förutsägelser enligt kundbeteende. Maskininlärning, artificiell intelligens och förutspående analys är ofta synonymer sinsemellan – alla dessa kan dock förknippas med data-analys.

Både artificiell intelligens och maskininlärning kan effektivera flera processer märkbart, erbjuda ny information och öka förutsägbarheten. Vi erbjuder stöd till exempel för att konstruera kundbeteendemodeller, vilka hjälper till att förutspå betalningsanmärkningar och förändringar i kundens lönsamhetsklass, samt finna nya kunder och marknadsnischer.

Open Banking

I samband med betaltjänstdirektivet PSD2:s ikraftträdande är bankerna tvugna, med kundernas tillstånd, att överlämna till utomstående tjänsteleverantörer tillträde till kundernas kontouppgifter. Open Banking för med sig möjligheter för kunderna att granska den egna sammansatta förmögenheten från olika banker, medan bankerna kan erbjuda bland annat maskinell hantering av kundens transaktionsdata. Således sparas tid och besvär från både kundens och bankens synpunkt. Till våra tjänster, gällande Open Banking, ingår informationssökning från bankens erbjudna gränssnitt och dess uppsamling i datalager, klassificering av transaktioner, samt implementering av automatiskt kreditbeslutsverktyg, som utnyttjar bankernas utdelade öppna gränssnitt.

Read more about the service

Regleringar och myndighetsrapportering

Myndigheter som Europeiska centralbanken (ECB) eller Finansinspektionen (FI), fastställer krav på bankerna att framställa fastbestämda rapporter över egen verksamhet.

Myndigheter som Europeiska centralbanken (ECB) eller Finansinspektionen (FI), fastställer krav på bankerna att framställa fastbestämda rapporter över egen verksamhet. Rapporteringskrav är bland annat European Banking Authority (EBA):s bestämda COREP-, FINREP- och AnaCreditrapporteringskrav. För att rapportera de nödvändiga sifferkoderna kräver även de utvecklande myndighetsetsförpliktelserna (t.ex. Basel III och IV, IFRS 9) ofta kalkylerad modellering.  

Vi är en aktuelllättsam och modern partner inom rapportering. Våra lösningar till myndighetsrapporteringen utförs som skräddarsydda enligt våra kunders behov och vi erbjuder även konsultering berörande rapporteringen. Finansbranschens myndighetsrapportering är ett område som kräver kunskap allt från bankens affärsverksamhet, regleringen och BI-teknologi, till kunskap inom dataförvaltningVi följer jämt med förändringar inom branschen och regleringsförnyelsernas nyaste villkor. Genom att kombinera affärsverksamheten, regleringen och teknologikunnandetframställer vi felfria kvalitetsrapporter. Då vi hanterar rapporteringen kan ni fokusera på er kärnkompetens 

Read more about the service

Treasury

ALM Partners har en lång erfarenhet av att erbjuda Treasury-lösningar. Vi utför lösningar till banker, finansieringsinstitut och företag genom att erbjuda omfattande implementering av Treasury hanteringssystem, samt utvec

ALM Partners har en lång erfarenhet av att erbjuda Treasury-lösningar. Vi utför lösningar till banker, finansieringsinstitut och företag genom att erbjuda omfattande implementering av Treasury hanteringssystem, samt utveckling och produktstöd. Kartläggning av behov, definitionskravsättning, systemleverans och -konfiguration, samt underhålls- och utvecklingsprojekt tillhör vårt kompetensområde. I vår verksamhet eftersträvar vi en smidig utveckling och att erbjuda en omfattande service, där vi når alltid kostnadseffektivaste lösningen till ifrågavarande problem. Vi implementerar vår samarbetspartners, FIS:s, system och fungerar som lokal samarbetspartner.  

Förutom systemimplementering, utvecklar vi även andra tillhörande Treasury-stödande gränssnitt. Vi hjälper till exempel med att skapa gränssnitt för betalningsrörelsesystem, basbanksystem, rapporterings databaser och handelsplattformer. Vi håller oss uppdaterade angående förändringar i regleringen och ser till att systemet, rapporteringen och handlingssätten uppfyller myndigheternas villkor.  

Read more about the service

Vänligen kontakta oss

Vi berättar gärna mer

We care about your privacy